Hvis de ikke sjekker temperaturen, hva sjekker de da? DEL 1

Det som nå kommer fram i media angående manglende sjekk av temperatur på vann før bading og dusjing av personer som mangler talespråk, er opprørende!

Slik som vi leser artiklene handler ikke dette om manglende rutiner. Foreldre trenger ikke rutiner for å forstå at man skal sjekke badevannet før man bader barna sine. Man sjekker først vannet på seg selv. Når barnet kan kommunisere, spør man i tillegg om vannet er passe varmt og justerer temperaturen etter barnets preferanser.

Egentlig mangler vi ord som kan beskrive det vi føler når vi leser om den torturen disse menneskene blir utsatt for. Det at vi mangler ord, betyr jo ikke så mye i den store sammenheng. Vi kan jo prøve å gjøre oss forstått med ord og tekst.

Den samme rettigheten til å gjøre seg forstått, har mennesker som mangler talespråk! Det finnes alternative kommunikasjonsformer i form av laminerte symboler, digitale talemaskiner, tegn som utføres på kroppen, gester, etc. Disse kommunikasjonsformene har en samlebetegnelse, nemlig ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).

Når man sjekker hva som har skjedd i de enkelte sakene, oppfordrer vi sterkt til å sjekke hvor ASK- hjelpemiddelet var da personen trengte det som mest. Hadde personen et ASK- hjelpemiddel? Hadde personen mulighet til å si noe om varmt og kaldt med sitt ASK- hjelpemiddel? Hadde personen det gjaldt og personalet fått opplæring i ASK? Hvordan er den gjengse oppfatningen i boligen knyttet til at retten til kommunikasjon gjelder både beboere og ansatte?

Man begynner ikke med ASK kun fordi man skal velge pålegg på brødskiva eller TV- program. ASK handler om retten til å gjøre seg forstått og til å si fra hvis det blir begått overgrep. Det finnes en interesseorganisasjon for gruppen som mangler talespråk: www.isaac.no. Jeg håper de støtter budskapet vårt i dette blogg-innlegget og kommer tydelig fram i media i disse sakene. Det trenger vi!

Fortsettelse følger i et senere blogg- innlegg….

 

 

Vedlegg:

utdrag fra FN- konvensjonen

Artikkel 21 Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang til informasjon

Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan utøve retten til ytringsfrihet og meningsfrihet, herunder frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, på lik linje med andre, og ved alle former for kommunikasjon etter eget valg, som definert i artikkel 2 i denne konvensjon, inkludert ved:

a) å sørge for at informasjon som er beregnet på allmennheten, gis til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tilgjengelige formater og ved hjelp av teknologi tilpasset ulike former for nedsatt funksjonsevne, i rett tid og uten ekstra kostnader,

b) å godta og legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i samhandling med det offentlige kan bruke tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjon, og alle andre tilgjengelige kommunikasjonsformer, -midler og -formater etter eget valg,

Leave a Reply